Slider

جشنواره تئاتر نگاه

نگاه پلاس

نگاه پلاس

امین حیایی بنیانگذار جشنواره تئاتر نگاه

چگونه باید زیست؟
چیستی حقیقت آدمی را چگونه باید درک کرد؟
چرا و چگونه اشک تمامی حدقه را میگیرد آنوقت که شکوه هنر بر جان می‌نشیند؟
هنر هیچ نبود جز فاصله ای ظریف میان آنچه که بود و آنچه که در خیال به بودنش نقش میزدیم.
رج به رج و پود از پی تار مثل قالیچه ای که شاید مرا بر پشت میگرفت و بر آسمان سواریم میداد.
آنقدر کوشیدیم و رج زدیم تا نیمه گلیمی تُرد جان گرفت میان سرپنجه هایمان و به هوای خیال گریخت و گذشت از بر، که در واپسین لحظه ی نگاه بر دور شدنش در افق، شکوهی اندوهناک میان چشمانمان نشست و آنوقت بود، که فهمیدیم هنر نه سواری در آسمان، بلکه مهارت گذشتن و دیدن دور شدن پندارهاست و شاید برای آن بود که هر هنرمند دل سوخته اش را به قلمش به نگاهش و دستانش سپرد و آنگاه از دل قطره های چکیده از جانش جوانه ای رست که هر کس را به شکوه و هیبتی بی مثال رغبت میداد.
حال می‌توان گفت که تمام موجودات هنرمندند وگرنه چه کس که جان دارد و این درد در جانش زبانه نمی‌کشد؟
در این ماجرای غریب و سهل همت گمارده ایم تا محفلی باشیم برای ابراز هر هنرمند جوان که همچون گذشتگان خویش حتی قطره ای به دریای گلگون هنر بیفزاید.
آمده ایم تا نقطه ای شویم برای کهن بالای سطور جوابی گم شده، میان انبوه سوال های بی جواب.
آنچه می‌گذرد در دل این فهم نامفهوم ازلی.
جشنواره ای برای نگاه.

چگونه باید زیست؟
چیستی حقیقت آدمی را چگونه باید درک کرد؟
چرا و چگونه اشک تمامی حدقه را میگیرد آنوقت که شکوه هنر بر جان می‌نشیند؟
هنر هیچ نبود جز فاصله ای ظریف میان آنچه که بود و آنچه که در خیال به بودنش نقش میزدیم.
رج به رج و پود از پی تار مثل قالیچه ای که شاید مرا بر پشت میگرفت و بر آسمان سواریم میداد.
آنقدر کوشیدیم و رج زدیم تا نیمه گلیمی تُرد جان گرفت میان سرپنجه هایمان و به هوای خیال گریخت و گذشت از بر، که در واپسین لحظه ی نگاه بر دور شدنش در افق، شکوهی اندوهناک میان چشمانمان نشست و آنوقت بود، که فهمیدیم هنر نه سواری در آسمان، بلکه مهارت گذشتن و دیدن دور شدن پندارهاست و شاید برای آن بود که هر هنرمند دل سوخته اش را به قلمش به نگاهش و دستانش سپرد و آنگاه از دل قطره های چکیده از جانش جوانه ای رست که هر کس را به شکوه و هیبتی بی مثال رغبت میداد.
حال می‌توان گفت که تمام موجودات هنرمندند وگرنه چه کس که جان دارد و این درد در جانش زبانه نمی‌کشد؟
در این ماجرای غریب و سهل همت گمارده ایم تا محفلی باشیم برای ابراز هر هنرمند جوان که همچون گذشتگان خویش حتی قطره ای به دریای گلگون هنر بیفزاید.
آمده ایم تا نقطه ای شویم برای کهن بالای سطور جوابی گم شده، میان انبوه سوال های بی جواب.
آنچه می‌گذرد در دل این فهم نامفهوم ازلی.
جشنواره ای برای نگاه.

امید حیایی مدیر جشنواره تئاتر نگاه

جشنواره ی تاتر نگاه یکی از مهم ترین برنامه های موسسه ی هنر گستر حیایی در جهت پیشبرد هدف حمایت از استعداد های برتر در حوزه ی نمایش است.
هنرگستر حیایی در آستانه سه ساله شدن به خود می‌بالد که تاکنون در بخش آموزش، حمایت و تولید آثار نمایشی با به کارگیری فارغ التحصیلان خود توانسته گام مهمی در جهت اعتلای فرهنگ عمومی بردارد.
در اولین دوره از جشنواره تاتر نگاه سیاست های تدوینی همسو با نگرش هنرگستر حیایی سعی در ایجاد فضایی برای دیده شدن و تبادل تجربیات گروه های مستعد دارد.
معرفی ظرفیت های گروه های برتر نمایشی، تبادل و انتقال تجربیات و دانسته ها، ایجاد فضای رقابت حرفه ای در بخش تهران و شهرستان ها از مهم ترین اهداف این جشنواره میباشد.
ایجاد بخش های نگاه 24 و نگاه پلاس جهت ایجاد رویکرد خبری و کارگاه های آموزشی به صورت مقالات و مطالب تخصصی حوزه هنرهای نمایشی نیز از دیگر مواردیست که برای بهرمندی هرچه بیشتر هنرمندان در دستور کار قرار داده ایم.

جشنواره ی تاتر نگاه یکی از مهم ترین برنامه های موسسه ی هنر گستر حیایی در جهت پیشبرد هدف حمایت از استعداد های برتر در حوزه ی نمایش است.
هنرگستر حیایی در آستانه سه ساله شدن به خود می‌بالد که تاکنون در بخش آموزش، حمایت و تولید آثار نمایشی با به کارگیری فارغ التحصیلان خود توانسته گام مهمی در جهت اعتلای فرهنگ عمومی بردارد.
در اولین دوره از جشنواره تاتر نگاه سیاست های تدوینی همسو با نگرش هنرگستر حیایی سعی در ایجاد فضایی برای دیده شدن و تبادل تجربیات گروه های مستعد دارد.
معرفی ظرفیت های گروه های برتر نمایشی، تبادل و انتقال تجربیات و دانسته ها، ایجاد فضای رقابت حرفه ای در بخش تهران و شهرستان ها از مهم ترین اهداف این جشنواره میباشد.
ایجاد بخش های نگاه 24 و نگاه پلاس جهت ایجاد رویکرد خبری و کارگاه های آموزشی به صورت مقالات و مطالب تخصصی حوزه هنرهای نمایشی نیز از دیگر مواردیست که برای بهرمندی هرچه بیشتر هنرمندان در دستور کار قرار داده ایم.

پریسا محمدی دبیر جشنواره تئاتر نگاه

جشنواره ی تاتر نگاه سعی در خلق فرصت و حمایت از گروه های نمایشی و ایجاد فضایی مبتنی بر اخلاق حرفه ای دارد؛
لذا پرهیز از کثرت برنامه های فرعی و ایجاد انسجام در جشنواره یکی از اصول اولیه ی ستاد برگزاری میباشد.
در نخستین دوره از جشنواره تاتر نگاه محدودیت موضوع و سبک وجود ندارد و گروه های نمایشی می‌توانند از هر موضوع و سبک نمایشی برای اجرای خود استفاده کنند.
در فرایند داوری و گزینش آثار ملاک اصلی، خلاقیت در اجرا و شیوه های اجرایی می باشد.
توجه به ویژگی های نمایشی اثر و شناخت و پرورش وجوه زیبایی شناسی می‌تواند به گروه ها در ارائه ی اجرایی بهتر کمک شایانی داشته باشد.
با توجه به اهمیت تاتر شهرستان ها و محدودیت های حال حاضر کشور، با ایجاد بخش رقابت گروه های شهرستان(نگاه آنلاین) یک اثر از بین آثار ارسالی شهرستانها به عنوان گروه برگزیده اعلام خواهد شد.
ایجاد ارتباط میان متن و اجرا، توانایی تفکر برای خلق تناسب میان شناخت علمی و درک هنری، ساخت و پردازش موقعیت های نمایشی، استفاده ی صحیح از ارکان فضاسازی مدرن همچون نور، صدا و موسیقی، انتقال معنای جدید از متن به مخاطب، استفاده از زبان و بیان و…..
از مواردیست که می‌تواند به بهتر دیده شدن آثار در بخش رقابتی کمک کند.
پس از بازبینی آثار ارسالی، تعدادی از گروه ها برای اجرای عمومي (تک اجرا) در سالن خانه نمایش حیایی انتخاب و در جدول اجراهای جشنواره اعلام خواهند شد.
جشنواره ی تاتر نگاه مبارک باد.

جشنواره ی تاتر نگاه سعی در خلق فرصت و حمایت از گروه های نمایشی و ایجاد فضایی مبتنی بر اخلاق حرفه ای دارد؛
لذا پرهیز از کثرت برنامه های فرعی و ایجاد انسجام در جشنواره یکی از اصول اولیه ی ستاد برگزاری میباشد.
در نخستین دوره از جشنواره تاتر نگاه محدودیت موضوع و سبک وجود ندارد و گروه های نمایشی می‌توانند از هر موضوع و سبک نمایشی برای اجرای خود استفاده کنند.
در فرایند داوری و گزینش آثار ملاک اصلی، خلاقیت در اجرا و شیوه های اجرایی می باشد.
توجه به ویژگی های نمایشی اثر و شناخت و پرورش وجوه زیبایی شناسی می‌تواند به گروه ها در ارائه ی اجرایی بهتر کمک شایانی داشته باشد.
با توجه به اهمیت تاتر شهرستان ها و محدودیت های حال حاضر کشور، با ایجاد بخش رقابت گروه های شهرستان(نگاه آنلاین) یک اثر از بین آثار ارسالی شهرستانها به عنوان گروه برگزیده اعلام خواهد شد.
ایجاد ارتباط میان متن و اجرا، توانایی تفکر برای خلق تناسب میان شناخت علمی و درک هنری، ساخت و پردازش موقعیت های نمایشی، استفاده ی صحیح از ارکان فضاسازی مدرن همچون نور، صدا و موسیقی، انتقال معنای جدید از متن به مخاطب، استفاده از زبان و بیان و…..
از مواردیست که می‌تواند به بهتر دیده شدن آثار در بخش رقابتی کمک کند.
پس از بازبینی آثار ارسالی، تعدادی از گروه ها برای اجرای عمومي (تک اجرا) در سالن خانه نمایش حیایی انتخاب و در جدول اجراهای جشنواره اعلام خواهند شد.
جشنواره ی تاتر نگاه مبارک باد.

جشنواره تئاتر نگاه

نگاه ۲۴

نگاه ۲۴

فهرست