موسسه هنرگستر حیایی

موسسه هنرگستر حیایی در تاریخ ٩٣/٠۴/١٠ توسط امین حیایی و روزبه معینی (حمید) تاسیس گردید. هدف اولیه از پایه گذاری این موسسه استعدیابی در زمینه فعالیت های هنری است.

فهرست