کارگاه های موسسه هنرگستر حیایی

آقای امید صدیقی و رومل ایلیه زاده
نام کارگاه: آموزش عکاسی
آقای امید صدیقی
نام کارگاه: فیلم کوتاه
آقای امیر حسین آسانی
نام کارگاه: از ایده تا اجرا
آقای رومل ایلیه زاده
نام کارگاه: تدوین
آقایان علی منصوری و امیر حسین آسانی
نام کارگاه: تئاتر تجربی یونان باستان
آقای نیما نعمتی زاده
نام کارگاه: از متن تا اجرا
آقای مهران مرادی
نام کارگاه: نمایش کمدی
آقای علی منصوری
نام کارگاه: از متن تا اجر
فرم پیش ثبت نام در کارگاه
فهرست