کارگاه های موسسه هنرگستر حیایی

آقای امید صدیقی
نام کارگاه: فیلم کوتاه
آقای امیر حسین آسانی
نام کارگاه: از ایده تا اجرا
آقای علی منصوری
نام کارگاه: از متن تا اجر
آقای فلاحت پیشه
نام کارگاه: مکاشفه صحنه
آقایان علی منصوری و امیر حسین آسانی
نام کارگاه: تئاتر تجربی یونان باستان
آقای آزاد فرد
نام کارگاه: از ایده تا اجرا
آقای محمد میر علی اکبری
نام کارگاه: از ایده تا اجرا
آقای رومل ایلیه زاده
نام کارگاه: تدوین
آقای نیما نعمتی زاده
نام کارگاه: از متن تا اجرا
آقای آزاد فرد
نام کارگاه: فیلم کوتاه
خانم فاطمه بختیار
نام کارگاه: کشف بدن
آقای علی صلاحی
نام کارگاه: فیلم کوتاه
خانم پریسا محمدی
نام کارگاه: متن تا اجرا
آقای مهران مرادی
نام کارگاه: نمایش کمدی
آقای علی صلاحی
نام کارگاه: مقابل دوربین
آقای محمد میر علی اکبری
نام کارگاه: مونولوگ
فرم پیش ثبت نام در کارگاه
فهرست