• جشنواره تئاتر نگاه در رسانه هاجشنواره تئاتر نگاه در رسانه ها
        متقاضیان محترم شرکت در جشنواره تئاتر نگاه از این پس می‌توانند با مراجعه به بخش نگاه 24 از آخرین اخبار منتشر شده ی این جشنواره در وب سایت هنرگستر حیایی و خبرگزاری های رسمی کشور مطلع شوند. شایان ذکر است بخش نگاه 24 به منظور ارتباط هرچه بیشتر شما عزیزان با جشنواره شکل گرفته است پس ...
    مشاهده بیشتر..
فهرست