کارگاه های موسسه هنر گستر حیایی

فیلم کوتاه
آقای امید صدیقی

نام کارگاه: فیلم کوتاه

پیش ثبت نام

از ایده تا اجرا
آقای محمد میر علی اکبری

نام کارگاه: از ایده تا اجرا

پیش ثبت نام

فیلم کوتاه
آقای علی صلاحی

نام کارگاه: فیلم کوتاه

پیش ثبت نام

از ایده تا اجرا
آقای امیر حسین آسانی

نام کارگاه: از ایده تا اجرا

پیش ثبت نام

تدوین
آقای رومل ایلیه زاده

نام کارگاه: تدوین

پیش ثبت نام

متن تا اجرا
خانم پریسا محمدی

نام کارگاه: متن تا اجرا

پیش ثبت نام

از متن تا اجرا
آقای علی منصوری

نام کارگاه: از متن تا اجرا

پیش ثبت نام

از متن تا اجرا
آقای نیما نعمتی زاده

نام کارگاه: از متن تا اجرا

پیش ثبت نام

نمایش کمدی
آقای مهران مرادی

نام کارگاه: نمایش کمدی

پیش ثبت نام

مکاشفه صحنه
آقای فلاحت پیشه

نام کارگاه: مکاشفه صحنه

پیش ثبت نام

فیلم کوتاه
آقای آزاد فرد

نام کارگاه: فیلم کوتاه

پیش ثبت نام

مقابل دوربین
آقای علی صلاحی

نام کارگاه: مقابل دوربین

پیش ثبت نام

تئاتر تجربی یونان باستان
آقایان علی منصوری و امیر حسین آسانی

نام کارگاه: تئاتر تجربی یونان باستان

پیش ثبت نام

کشف بدن
خانم فاطمه بختیار

نام کارگاه: کشف بدن

پیش ثبت نام

مونولوگ
آقای محمد میر علی اکبری

نام کارگاه: مونولوگ

پیش ثبت نام

از ایده تا اجرا
آقای آزاد فرد

نام کارگاه: از ایده تا اجرا

پیش ثبت نام

فرم پیش ثبت نام در کارگاه