گروه های راه یافته به جشنواره

فشنگه فشنگ زاده ی فشنگ آبادی (اصفهان)

اگر شبی از شبهای تهران (هنرگستر حیایی)

پای عشق (خوزستان)

آینه های مقعر (تهران)

اندکی تست با طعم مرگ (اصفهان)

خونین زار (هنرگستر حیایی)

ماجان (گلستان)

شایعات (هنرگستر حیایی)

طمارزو (همدان)

خوب عشق کردی؟ (تهران)

دربست (تهران)

سمن گل (همدان)

ما به هم دروغ نمیگیم (خراسان شمالی)

مرگ مده آ (تهران)

اسکیس (فارس)

آسمان، آب، زمین (تهران)

برزخ (تهران)

بغض ناخلف (فارس)

قطار جنوب (هنرگسترحيايی)

یک بلوف ناقابل (کرمان)

در اسکله (تهران)

اخته (تهران)

کروکودیل (تهران)

رویای آمریکایی (تهران)

دونه های انار (تهران)

رولور (هنرگستر حیایی)

خواب در فنجان خالی (هنرگستر حیایی)

همی ابیسو (تهران)

پوف (تهران)

جدایی رومئو و ژولیت (تهران)

آسانسور (هنرگستر حیایی)

خانه (هنرگستر حیایی)

روایت های بریده بریده یک زن (تهران)

ژاندارک در آتش (تهران)

فهرست