سالن نمایش حیایی

نام اجرا : عددهای نشده
تاریخ شروع اجرا : یکشنبه ۱۹ مرداد
تاریخ پایان اجرا : جمعه ۲۴ مرداد
سانس : ۱۹:۳۰
سالن نمایش حیایی (داخلی)

فهرست